Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JaJe Kado
 
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van JaJe Kado zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van JaJe Kado worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door JaJe Kado ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor maatwerk producten.
Omdat alle producten gemaakt worden volgens de opdruk die u aanlevert en dus maatwerk zijn, kunnen de door u geplaatste bestellingen helaas niet worden teruggestuurd. Wanneer u vindt dat wij uw opdracht niet juist hebben uitgevoerd kunt u dat binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling per mail of telefonisch bij ons melden en zullen wij een oplossing zoeken. Omdat wij werken met de opmaak en teksten/foto’s die door u worden aangeleverd, kunnen wij er helaas niets aan doen wanneer u uiteindelijk niet tevreden bent over de lay-out.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door JaJe Kado. JaJe Kado is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JaJe Kado dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van JaJe Kado zijn vrijblijvend en JaJe Kado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.

4. Levering
4.1 De door JaJe Kado opgegeven levertijd van 24 uur (1 werkdag) wordt steeds nagestreefd en wordt in vrijwel alle gevallen gehaald. Op zondag/maandag is de levering beperkt en wordt niet bezorgd door PostNL. Wanneer er te laat geleverd wordt, kunnen wij hiervoor op uw verzoek een klacht indienen. Er kan sprake zijn van overmacht.
4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit melden bij onze klantenservice. Wanneer een product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, kunnen de extra verzendkosten bij u in rekening worden gebracht.
4.3 De tekst op het product wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spelfouten worden door ons niet gecorrigeerd.
4.4 Kleuren kunnen soms afwijken, dit kan met het plaatje te maken hebben of het type product.
4.5 De eigenschappen van verschillende producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen onderling afwijken, omdat wij hierbij afhankelijk zijn van de desbetreffende leveranciers.
4.6 Bestellingen die op zaterdag of zondag en op werkdagen na 17.00 uur geplaatst worden,  kunnen wij pas de eerstvolgende werkdag in behandeling nemen.
4.7 Veel opdrachten zijn maatwerk, houdt dan rekening met een minimale levertijd van 7 werkdagen, wij houden u gedurende het proces op de hoogte, zodat u precies weet hoe ver uw bestelling is en wanneer u deze thuis kunt verwachten.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan JaJe Kado verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u JaJe Kado daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14)dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft JaJe Kado de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangen door nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten, zulks naar keuze van de klant.
6.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de klant.

7. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
7.1 De ontwerpen zoals deze op de website van JaJe Kado staan zijn in opdracht van JaJe Kado ontworpen door een erkend ontwerpbureau. Gebruik maken van deze afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf, is niet toegestaan en zal indien nodig via juridische wegen worden bestreden.
7.2 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van JaJe Kado de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
7.3 De klant zal JaJe Kado vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt JaJe Kado alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
7.4 JaJe Kado kan uw ontwerp gebruiken op de site (als voorbeeld, niet als verkoopobject). Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent, halen wij binnen 24 uur het ontwerp (als voorbeeld) van de website van JaJe Kado.

8. Elektronische communicatie en bewijs
8.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en JaJe Kado (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is JaJe Kado niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van JaJe Kado.
8.2 De administratie van JaJe Kado geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft JaJe Kado in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat JaJe Kado gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan JaJe Kado kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan wij ook, wanneer een levering, bij de klant of post kwijt is geraakt. Als service biedt JaJe Kado een éénmalige opnieuw zending.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met JaJe Kado in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door JaJe Kado vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Een gratis kado en/of hangertje betreft een gratis product en zolang de voorraad strekt. Wanneer deze niet op voorraad zijn bij JaJe Kado, zijn wij niet verplicht deze te leveren.
10.3 JaJe Kado is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.4 Producten, zoals tegeltjes of mokken, kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
10.6 Mokken of glazen dienen altijd voor gebruik te worden gewassen.
10.7 Producten dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk.
10.8 Facturen die niet betaald worden die worden uit handen gegeven aan een incassobureau.
10.9 Logo's van bedrijven kunnen ter inspiratie gebruikt worden (onze klanten) op de website van JaJe Kado.
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2023 JaJe Kado | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel